loader image
Prawdzi­wy potenc­jał rysowanych zwierzątek.

Prawdzi­wy potenc­jał rysowanych zwierzątek.

Prawdzi­wy potenc­jał rysowanych zwierzątek. Z pewnoś­cią jest to nar­cysty­cz­na sztam­pa, lecz uległem pokusie napisa­nia pier­wszego tek­stu od reflek­sji na tem­at zmi­an, jakie zaszły w moim życiu w ciągu ostat­nich lat. Tekst ten, pozbaw­iony więk­szej...